دستگاههای تعمیر شده و آماده تحویل

 • نمايش صفحه شماره 1
 • 0
  دستگاههای تعمیر شده و آماده تحویل
  ردیف  شماره رسید                   نام مشتری                    نام محصول            تاریخ تحویل به نمایندگی            تاریخ تعمیر    دستگاه   
  1 11554 آقای عالیوند   98/6/20 98/6/25
  2 11555 بانک مسکن کرمانشاه پرینتر 98/6/21 98/6/25
  3 11556 بانک مسکن کرمانشاه پرینتر 98/6/21 98/6/25
  4 11557 بانک مسکن کرمانشاه پرینتر 98/6/21 98/6/25
  5 11558 بانک مسکن کرمانشاه پرینتر 98/6/21 98/6/25
  6 11559 آقای شجاعی   98/6/24 98/7/2
  7 11560 آقای یعقوبیان   98/6/24 98/7/2
  8 11561 آقای سلامی   98/6/24 98/6/28
  9 11562 شرکت ادیس   98/6/27 98/7/2
  10 11563 آقای سالمی   98/6/28 در دست تعمیر
  11 11564 آقای آقاخانیان   98/6/31 98/7/10
  12 11565 آقای نیکونژاد   98/7/1 98/7/4
  13 11566 آقای قاسمی کارتریج 98/7/2 98/7/2
  14 11567 آقای بوربور مانیتور 98/7/2 98/7/2
  15 11568  مهدوی ویدیو پروژکتور 98/7/2 98/7/4
  16 11569 آقای روحی لپ تاپ 98/7/3 98/7/4
  17 11570 خانم معروف لپ تاپ 98/7/3 98/7/5
   
  1 2 3 4