دستگاههای تعمیر شده و آماده تحویل

0
دستگاههای تعمیر شده و آماده تحویل
ردیف  شماره رسید                   نام مشتری                    نام محصول            تاریخ تحویل به نمایندگی            تاریخ تعمیر    دستگاه   
50 12418 آقای ارزانی   98/11/5 98/11/5
49 12417 آقای نادری   98/11/3 98/11/6
48 12416 یانک مسکن ادارات پرینتر لیزری 98/11/3 98/11/5
47 12392 یانک مسکن ادارات پرینتر سوزنی 98/11/3 98/11/5
46 12391 آقای فخر ابادی   98/11/3 98/11/6
45 12390 یانک مسکن ادارات پرینتر سوزنی 98/11/2 98/11/2
44 12366 یانک مسکن ادارات لپ تاب 98/11/2 98/11/2
43 12365 آقای حیدری{اصفهان}   98/11/2 98/11/6
42 12364 آقای اسماعیلی {قم}   98/11/2 98/11/6
41 12363 آقای اسماعیلی {قم}   98/11/2 98/11/6
40 12362 آقای اسماعیلی {قم}   98/11/2 98/11/6
39 12361 آقای اسماعیلی {قم}   98/11/2 98/11/6
38 12360 آقای اسماعیلی {قم}   98/11/2 98/11/6
  12359 آقای سیمان زاده   98/10/29 98/11/6
  12358 یانک مسکن ادارات فکس 98/11/2 98/11/2
  12334 یانک مسکن ادارات لپ تاب 98/11/2 98/11/2
           
           
           
  12333 آقای مسلمی   98/10/29 98/11/6
  12332 آقای سیدزاده   98/10/29 98/11/6
  12329 آقای سیدزاده   98/10/29 98/11/6
37 12328 آقای مقصودی {سنندج} پرینتر لیزری 98/10/25 98/10/30
36 12327 آقای مقصودی {سنندج} پرینتر لیزری 98/10/25 98/10/30
35 12326 آقای مقصودی {سنندج} پرینتر لیزری 98/10/25 98/10/30
34 12325 بانک مسکن ادارات پرینتر  9810/25 98/10/30
33 12301 بانک مسکن ادارات اسکنر 9810/25 98/10/30
  12300 آقای قاسمی برد پرینتر 9810/23 98/10/30
  12299 آقای قاسمی  پرینتر سوزنی 9810/23 98/10/30
  12298 آقای قاسمی مانیتور 9810/23 98/10/30
  12297 آقای ضیایی   9810/23 98/10/30
  12296 آقای حسینی   9810/22 9810/29
  12295 آقای زنده {اهواز}   9810/21 9810/29
  12294 آقای زنده {اهواز}   9810/21 9810/29
  12293 آقای زنده {اهواز}   9810/21 9810/29
  12292 آقای حیدری {اصفهان}   9810/21 9810/29
  12291 آقای حیدری {اصفهان}   9810/21 9810/29
  12290 آقای الله وردی {اصفهان}   9810/21 9810/29
  12289 شرکت سپر سنگ دستگاه کپی 9810/21 9810/25
  12288 بانک مسکن ادارات مادربرد 9810/21 9810/21
  12264 بانک مسکن ادارات اسکنر 9810/21 9810/21
  12263 آقای رجب زاده   9810/21 9810/29
  12262 بانک مسکن اردبیل کارتریج 9810/20 9810/29
  12261 بانک مسکن چهارمحال کارتریج 9810/20 9810/29
  12260 بانک مسکن چهارمحال کارتریج 9810/20 9810/29
  12259 بانک مسکن اردبیل کارتریج 9810/20 9810/29
  12258 بانک مسکن اردبیل کارتریج 9810/20 9810/29
  12257 بانک مسکن اردبیل کارتریج 9810/20 9810/29
  12256 بانک مسکن کرمانشاه پرینتر 9810/20 9810/29
  12255 بانک مسکن کرمانشاه پرینتر 9810/20 9810/29
  12254 آقای تاکی   9810/19 9810/29
  12253 یانک مسکن ادارات پرینتر لیزری 9810/17 9810/17
  12229 یانک مسکن ادارات پرینتر سوزنی 9810/17 9810/17
  12228 آقای صاحی لپ تاب 9810/17 9810/29
  12227 یانک مسکن ادارات   9810/10 9810/10
  12203 یانک مسکن ادارات   9810/10 9810/10
  12202 آقای بهپوری   9810/9 9810/17
  12201 آقای مقدم   9810/9 9810/9
  12200 آقای فتحی لپ تاب 9810/9 9810/17
  12199 آقای بهمن   9810/9 9810/17
  12198 آقای خوش سخن   9810/8 9810/16
  12197 یانک مسکن ادارات   9810/8 9810/8
  12173 یانک مسکن ادارات   9810/8 9810/8
  12172 آقای بوربور پرینتر سوزنی 9810/7 9810/10
  12171 آقای کاظمی NVR 9810/7 9810/10
  12170 یانک مسکن ادارات   9810/5 9810/5
  12146 یانک مسکن ادارات   9810/5 9810/5
  12145 اقای اسماعیلی{قم)   9810/3 9810/15
  12144 اقای اسماعیلی{قم)   9810/5 9810/15
  12143 اقای اسماعیلی{قم)   9810/5 9810/15
  12142 اقای اسماعیلی{قم)   9810/5 9810/15
  12141 آقای مهربد دوربین 9810/5 9810/15
  12140 شرکت سپر سنگ کارتریج 9810/5 9810/5
  12139 آقای قنبریان   9810/1 9810/5
  12138 آقای شکروی   9810/1 9810/5
  12137 خانم تدینی   98/9/30 9810/5
32 12136 آقای ارزانی   98/9/30 98/10/5
31 12135 آقای شهریاری   98/9/30 98/10/1
30 12108 بانک مسکن ادارات پرینتر 98/9/30 98/9/30
  12084 بانک مسکن ادارات مادربرد 98/9/30 98/9/30
29 12083 خانم قنبری لپ تاب 98/9/25 98/9/29
28 12082 بانک مسکن ادارات پرینتر 98/9/24 98/9/24
27 12081 اقای موسیوند   98/9/24 98/9/26
26 12080 بانک مسکن ادارات لپ تاب 98/9/18 98/9/18
25 11927 بانک مسکن ادارات پرینتر 98/9/18 98/9/18
24 11926 آقای دولت شاهی   98/9/16 98/9/26
23 11925 آقای بیگلری   98/9/16 98/9/26
22 11924 بانک مسکن ادارات پرینتر 98/9/16 98/9/16
21 11923 آقای چنگیزیان   98/9/13 دردست تعمیر
20 11922 آقای حیدری(اصفهان)   98/9/13 98/9/14
19 11921 آقای یزدی   98/9/13 دردست تعمیر
18 11920 بانک مسکن ادارات  پرینتر لیزری 98/9/13 98/9/14
17 11891 بانک مسکن ادارات  اسکنر 98/9/13 98/9/14
16 11890 آقای عصاری   98/9/11 دردست تعمیر
15 11889 اقای بوربور مانیتور 98/9/10 98/9/12
14 11888 اقای بوربور مانیتور 98/9/10 98/9/12
13 11887 بانک مسکن ادارات  پرینتر لیزری 98/9/10 98/9/12
12 11868 بانک مسکن ادارات  پرینتر سوزنی 98/9/10 98/9/12
11 11867 آقای شمسایی   98/9/10 دردست تعمیر
10 11866 آقای ال حجت مانیتور 98/9/8 98/9/10
9 11865 بانک مسکن ادارات  کارتریج 98/9/8 98/9/12
8 11846 بانک مسکن ادارات  مانیتور 98/9/8 98/9/12
7 11845 آقای بور بور پاور کامپیوتر 98/9/7 98/9/10
6 11844 آقای یوسفی کارتریج 98/9/7 98/9/8
5 11843 آقای اصغری مانیتور 98/9/7 98/9/12
4 11842 آقای رضایی لپ تاب 98/9/6 98/9/10
3 11841 اقای اکبری هارد 98/9/6 98/9/10
2 11840 بانک مسکن ادارات  پرینترلیزری 98/9/3 98/9/5
1 11800 بانک مسکن ادارات پرینتر سوزنی 98/9/3 98/9/5
  11799 آقای سلیمان زاده   98/9/2 98/9/8
  11798 آقای بوربور مانیتور 98/9/2 98/9/7